လမ္းသစ္အေၾကာင္း

Lannthit Media Group (Malaysia)
လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္အား ၂၀၀၇ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာဘာသာၿဖင့္ပထမဦးစြာ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔ေခတ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည့္အခ်က္အလ်က္မ်ားကုိ မေလးရွားေရာက္ ေရႊၿမန္မာတုိ႔အား အသိပညာ လမ္းသစ္ဖြင့္လစ္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္အား စတင္ဖြင့္လစ္သည့္အခ်ိန္က တစ္လ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တစ္လ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝလွ်က္ရိွသည္။

လမ္းသစ္ ဂ်ာနယ္၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ

၁။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား သတင္းက႑ျဖင့္ကူညီႏုိင္ရန္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္႐ႈ႔ႏုိင္ရန္။

၃။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ေရႊျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအဆက္အသြယ္မ်ားရရွိ၍ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီး အခ်င္းခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရွိႏုိင္ရန္။

၄။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သတင္းမွန္မ်ားကုိအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိရွိ၍ ဗဟုသုတတုိးပြားၿပီး စိတ္ဓါတ္ခြန္အားမ်ားရရွိေစရန္။

၅။ သတင္းမွန္ကန္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူလူထုအထုအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိလွ်င္ တာဝန္ရွိစာနယ္ဇင္းဝါဒက်င့္ဝတ္အရ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္။

၆။ လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္သည္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး(သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ ၾသဇာအရွိန္ဝါဒ လႊမ္းမုိးမႈေနာက္သုိ႔ မလုိက္ဘဲ တိက်ေသာ ၾကားေနေရးဝါဒကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲက်င့္သုံးသြားရန္။ တုိ႔ျဖစ္သည္။